Showing 1 Result(s)
עמותת סיוע כלכלי

פדיון כפרות

המושג כפרה קיים כבר אלפי שנים, אבל המושג עצמו מודרני יחסית. הוא הוצג לראשונה כטקס במקדש, ועם הזמן גדלה משמעותו הסמלית, כאשר חורבן המקדש הוביל להתרועעות עם ראש השנה. בימי המקרא, יום הכיפורים היה יום שבו מחק אלוהים את חטאי האנושות והעניק להם מחילה. מושג הכפרה קשור קשר הדוק לטקס ההקרבה, טקס המטהר את האדם …